සේවාවන් පිළිබද තොරතුරු ලබාගැනීම

ඔබගේ ජාතික හැදුනුම්පත් අංකය හෝ ජංගම දුරකථන අංකය හෝ සේවා අංකය පහත ඇතුලත් කර, සෙවීම බොත්තම ක්‍රියාත්මක කිරීම මගින් ඔබ ලියාපදිංචි වී ඇති සේවාවන් පිළිබද තොරතුරු ලබා ගත හැක.

(සේවා පිළිබද ඔබගේ තෘප්තිය, පහත මුහුණු මගින් යොමු කල හැක)


WELCOME...!

Last Visited on 08-May-2019 12:01 PM | My Profile | Logout